Lyons Command / Support

Command / Support

COMMAND

Photo courtesy of Erik Marquez

2019 Ford F-150 4×4.

Photo courtesy of Erik Marquez

COMMAND

Rick Luebke Photo ©

Ford F-350 XLT 4×4

UTILITY 4052

Keith Kahler Photo ©

Polaris Ranger 4×4.

UTILITY 4053

Photo courtesy of Erik Marquez

Polaris Ranger 1000 4×4.

UTILITY 4054

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

4×4 Polaris Ranger UTV.

UTILITY 4055

Photo courtesy of Erik Marquez

Polaris Ranger 4×4.

UTILITY 4056

Rick Luebke Photo ©

4×4 Polaris Ranger XP 1000 UTV.

TRAILER 4059

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

RESCUE BOAT

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

Historical Photos

UTILITY 4051

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

Jeep Cherokee 4×4.

UTILITY 4053

Keith Kahler Photo ©

Polaris 4×4.

UTILITY 4055

Rick Luebke Photo ©

4×4 Chevy (Support / Transport).

Keith Kahler Photo ©