Lyons Command / Support

Command / Support

COMMAND

Photo courtesy of Erik Marquez

2019 Ford F-150 4×4.

Photo courtesy of Erik Marquez

COMMAND

Rick Luebke Photo ©

Ford F-350 XLT 4×4.

UTILITY 4052

Keith Kahler Photo ©

Polaris Ranger 4×4.

UTILITY 4053

Photo courtesy of Erik Marquez

Polaris Ranger 1000 4×4.

UTILITY 4054

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

Polaris Ranger UTV 4×4.

UTILITY 4055

Photo courtesy of Erik Marquez

Polaris Ranger 4×4.

UTILITY 4056

Rick Luebke Photo ©

Polaris Ranger XP 1000 UTV 4×4.

TRAILER 4059

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

RESCUE BOAT

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

Historical Photos

UTILITY 4051

Photo courtesy Lyons Fire Protection District

Jeep Cherokee 4×4.

UTILITY 4053

Keith Kahler Photo ©

Polaris 4×4.

UTILITY 4055

Rick Luebke Photo ©

Chevy 4×4 (Support / Transport).

Keith Kahler Photo ©