New York Engine 91

Spanish Harlem

Jeremiah Herderich Photo ©

242 E. 111st St. (Engine Company 91)

Jeremiah Herderich Photo ©

Jeremiah Herderich Photo ©

Jeremiah Herderich Photo ©

Jeremiah Herderich Photo ©

ENGINE 91

Jeremiah Herderich Photo ©

(SP09036) 2009 Seagrave Marauder II 500 gallon water tank / 2000 gpm pump.

Jeremiah Herderich Photo ©

Jeremiah Herderich Photo ©

Weston Heiser Photo ©